รหัสสินค้าบอกอะไรเราบ้าง

10/24/2015

ขนาดแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ ที่ผลิตในเอเชียจะเป็นไปตามมาตรฐาน JIS ซึ่งมีค่าต่าง ๆ เป็นไปตามตาราง โดย โค๊ตต่างๆ ตามมาตรฐาน JIS ถูกกำหนดขึ้น โดยมีเงื่อนไขในการตั้งรหัสสินค้าดังนี้

46 B 24 L

  • 46 คือ รหัสรุ่น (มิได้มีความหมายถึงขนาดของความจุหรือแอมป์ของแบตเตอรี่)
  • B คือ โมเดลของแบตเตอรี่ (ซึ่งโมเดล B จะเป็นแบตเตอรี่ที่มีความกว้าง = 13.5 – 14.0 ซม)
  • 24 คือ ความยาวของแบตเตอรี่ (เซนติเมตร)
  • L คือ ตำแหน่งขั้ว + จะอยู่ด้านซ้ายของแบตเตอรี่ **
battery​​

(ในรูป ตำแหน่งขั้ว + จะอยู่ด้านซ้าย แสดงว่าเป็น L)

หากแบตเตอรี่เก่าเป็นขนาด 46B24L ท่านสามารถจะใช้แบตเตอรี่ ขนาด 50B24L , 55B24L หรือ 60B24L แทนได้ โดยจะมีขนาดแบตเตอรี่เท่ากันทั้งหมด แต่มีกำลังในการสตาร์ท ที่แตกต่างกัน

46 B 24 R

  • 46 คือ รหัสรุ่น (มิได้มีความหมายถึงขนาดของความจุหรือแอมป์ของแบตเตอรี่)
  • B คือ โมเดลของแบตเตอรี่ (ซึ่งโมเดล B จะเป็นแบตเตอรี่ที่มีความกว้าง = 13.5 – 14.0 ซม)
  • 24 คือ ความยาวของแบตเตอรี่ (เซนติเมตร)
  • R คือ ตำแหน่งขั้ว + จะอยู่ด้านขวาของแบตเตอรี่ **
battery​​

(ในรูป ตำแหน่งขั้ว + จะอยู่ด้านขวา แสดงว่าเป็น R)

**สังเกต โดยหันหน้าเข้าแบตเตอรี่ให้ฝั่งที่มีขั้วอยู่ด้านตรงข้ามกับเรา แล้วดูที่ขั้ว + ว่าอยู่ฝั่ง ซ้าย หรือ ขวา

บทความอื่นๆ